Všeobecné vlastnosti

HLAVNÉ PREDNOSTI ODVÁDZAČOV KOMO:

Termické odvádzače parného kondenzátu KOMO sú membránové odvádzače, vybavené uzatváracím členom s elastickou teflónovou membránou alebo kovovou.

Nad membránou je umiestnená miska s prchavou kvapalinou. V chladnom stave preteká kondenzát popod membránu do výtokových otvorov v telese termickej vložky odvádzača. Po zohriatí prchavej kvapaliny parou, sa táto začne odparovať, čím sa zvýši tlak pár na membránu a dôjde, jedným pracovným pohybom membrány, k uzatvoreniu vstupných a výtokových otvorov.

K uzatvoreniu prietoku dôjde v okamihu, keď tlak pár prchavej kvapaliny je vyšší ako tlak parného kondenzátu.

Odvádzač začne plniť svoju funkciu po vyrovnaní teploty s teplotou odovzdaného kondenzátu, čo pri nabiehaní zo studeného stavu trvá 3 - 12 sek., v závislosti na veľkosti teplotnej a tlakovej zmeny v systéme.

Vlastné uzatvorenie prebieha po celej ploche membrány a z toho dôvodu mechanické nečistoty do priemeru 1,2 mm neohrozia funkciu odvádzača. Táto vlastnosť, spolu s dokonalým uzatvorením odvádzača, je jeho najväčšou prednosťou.


komo on komo off

Uvedený popis činnosti je spoločný pre všetky typy termických odvádzačov KOMO.