Popis a porovnanie odvádzačov



ODVÁDZANIE KONDENZÁTU:

Vo väčšine priemyselných odvetví sa využíva ako nosič tepelnej energie para. Vyrába sa zohrievaním upravenej vody a vratného kondenzátu a dopravuje sa parným potrubím k jednotlivým parným zariadeniam, kde odovzdáva svoju tepelnú energiu. Odovzdaním tepla zariadeniu klesá jej teplota a vytvára sa kondenzát, ktorý je potrebné zo zariadení odvádzať a zároveň paru zadržať na taký čas, aby odovzdala svoju tepelnú energiu a nedostala sa ďalej do kondenzátneho potrubia. Na to sa využíva odvádzač parného kondenzátu. Zároveň je potrebné zachytiť a odviesť častice vody, ktoré vznikajú v dopravnom parnom potrubí. Na každé parné zariadenie alebo odvodňovacie miesto na parnom potrubí je potrebné špecifikovať najvhodnejší odvádzač kondenzátu, ktorý dostatočne odvodní zariadenie bez najmenšej možnej straty tepelnej energie. Pri odvádzaní kondenzátu z pary do nižšieho tlaku môže vznikať aj tzv. expandovaná, zbytková para, ktorej je v niektorých prípadoch zanedbateľné množstvo alebo pri väčšom množstve je ju možné ešte ďalej využiť.

Naša firma dlhoročne vykonáva vstupné bezplatné merania funkčnosti odvádzačov parného kondenzátu na parných rozvodoch pary a parných technológiách vo veľkých priemyselných firmách v SR a zahraničí a na základe týchto skúseností dokáže posúdiť parný systém a navrhnúť najvhodnejšie opatrenia zamerané na úspory tepelnej energie a jej max. využitie. Vieme navrhnúť odvádzač najvhodnejší na dané odvodnenie.

Ďalej uvádzame porovnanie rôznych typov odvádzačov a vhodnosti ich použitia.



VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ODVÁDZAČ KONDENZÁTU:
 • rýchly odvod kondenzátu bez straty pary
 • odolnosť voči mechanickým nečistotám
 • odolnosť voči rázom v potrubí
 • odolnosť voči mrazu, kolísaniu tlaku a teploty
 • automatické odvzdušnenie
 • schopnosť pracovať do protitlaku
 • jednoduchá montáž a údržba
 • vysoký výkon
 • dlhá životnosť

Technologické ohrevy (výmenníky tepla, ohrev nádrží, lisy, mangle a pod.) naviac:

 • vysoký výkon
 • okamžitý odvod vzniknutého kondenzátu

Parné vykurovanie naviac
zadržať čiastočne aj vzniknutý kondenzát a využiť aj časť tepla obsiahnutého v kondenzáte

 • zadržať čiastočne aj vzniknutý kondenzát a využiť aj časť tepla obsiahnutého v kondenzáte


TYPY ODVÁDZAČOV, ICH VÝHODY A NEVÝHODY:
Plavákové odvádzače:

Pracujú na princípe nahromadenia kondenzátu v telese odvádzača, na základe čoho sa nadvihne plavák a otvorí odvádzač a kondenzát odteká.
Výhody

 • vysoký výkon
 • možné použitie aj v uzavretých prehriatych priestoroch
 • pracuje aj do protitlaku

Nevýhody

 • nie je odolný voči mrazu ( po odstavení v ňom zostáva voda a po zamrznutí sa poškodí teleso odvádzača)
 • nie je odolný vočí rázom ( poškodenie mechanických častí)
 • komplikovaný a nákladý servis – veľa mech. častí
 • nie je odolný voči nečistotám
 • častá zámena mont. polohy (pri zmene polohy je nutné pootáčať teleso odvádzača)

Bimetalové odvádzače:

Pracujú na princípe tepelnej rozťažnosti kovov – bimetalu, ktoré ovládajú uzatvárací člen.
Výhody

 • ľubovoľná pracovná poloha
 • odolný voči zamrznutiu
 • pracuje aj do protitlaku
 • odvzdušňuje parný systém

Nevýhody

 • pomalšie reagujú, čo spôsobuje čiastočné straty
 • nie je odolný vočí rázom
 • ťažko sa nastavujú a opravujú, malé rozpätie možnosti nastavenia podchladenia

Termodynamické odvádzače:

Pracujú na princípe zmeny stavu média, majú uzatvárací tanierik, ktorý kondenzát nadvihne a preteká. Zohrievaním sa kondenzát odparuje, dostáva sa nad tanierik, zvýši sa rýchlosť prúdenia, klesá tlak pod tanierikom, nad stúpa a pritlačí tanierik a ten uzatvorí odvádzač.
Výhody

 • vhodný do niektorých technológií, kde je potrebný veľmi rýchly odvod kondenzátu , aj za cenu strát tepelnej energie
 • malý rozmer, nižšia vstupná cena
 • odolnosť voči zamrznutiu

Nevýhody

 • neúsporný, nie je ho možné nastaviť
 • pracuje len do určitého protitlaku
 • nie je vhodný do vonkajšieho prostredia, jeho činnosť je ovplyvňovaná okolitou teplotou
 • montáž do horizontálneho potrubia
 • neodvzdušňujú parný systém
Termické odvádzače s prchavou kvapalinou:

Pracujú na princípe rozťažnosti prachavej kvapaliny, ktorá ovláda uzatvárací člen, membránou, tá uzatvorí alebo otvorí odvádzač.
Výhody

 • úsporné, kondenzát odpúšťajú kontinuálne, nie nárazovo
 • možnosť nastavenia teploty odvádzaného kondenzátu
 • odolné voči mrazu, kolísaniu teploty a tlaku, pracujú do protitlaku
 • odolné voči rázom, nečistotám v potrubí
 • vhodné do vonkajšieho prostredia
 • ľubovoľná pracovná poloha
 • jednoduchá údržba, dlhá životnosť
 • momentálne najviac používané typy odvádzačov

Nevýhody

 • nepracujú dobre na niektorých technológiách v uzavretom priestore s veľmi vysokou teplotou
 • nie sú vhodné do niektorých technológií požadujúcich veľmi rýchly odvod kondenzátu, aj za cenu strát tep. energie

TERMICKÉ ODVÁDZAČ PARNÉHO KONDENZÁTU KOMO:

Naša firma ponúka, okrem všetkých bezplatných činností – meranie funkčnosti odvádzačov kondenzátu, poradenstva ( pozri „profil firmy“ ), termické odvádzače s expanznou kvapalinou a vymeniteľnou termickou vložkou, najmä najpoužívanejšie typy KOMO 4 MIDI, KOMO 4 (KOMO 4 – vyšší výkon) do pracovného tlaku 3,2 MPa a 260°C , na vyššie tlaky a teploty typ KOMO 4 PN63, ktorý je konštrukciou identický s KOMO 4 MIDI, ale je v ňom možné použiť kovovú membránou odolnú do teplôt 350°C. Na stromčekové zberače, s konektorovým pripojením je možné použiť typy KOMO 4 MIDI SL – rozoberateľné, opraviteľné, s vymeniteľnou termickou vložkou – identickou so všetkýmmi typmi  KOMO 4 MIDI. Uvedené typy odvádzača sú už používané na parných rozvodoch v takmer každej firme v SR a v niektorých aj v zahraničí.



PRINCÍP ČINNOSTI ODVÁDZAČOV KOMO:

Termické odvádzače KOMO 4, KOMO 4 MIDI sú vybavené uzatváracím členom, elastickou membránou. Nad membránou je miska s prchavou kvapalinou. V chladnom stave preteká kondenzát popod membránu cez odvádzač do kondenzátneho potrubia. Po zahriatí prchavej kvapaliny parou sa tátou začne odparovať, čím sa zvýši tlak pár na membránu a dôjde jedným pracovným pohybom membrány k uzatvoreniu vstupných aj výstupných otvorov odvádzača. Odvádzač začne plniť funkciu po vyrovnaní teploty s teplotou odvádzaného kondenzátu, čo pri nabiehaní za studeného stavu trvá cca 10 sek. v závislosti na na veľkosti teplotnej a tlakovej zmeny v systéme. Vlastné uzatvorenie prebieha po celej ploche membrány a z tohto dôvodu nečistoty s priemerom do 1,2 mm neohrozia funkciu odvádzača. Elastická membrána ich jednoducho okopíruje a uzatvorí aj cez nečistotu, ktoré je pri následnom pootvorení odvádzača uvoľnená.

Do odvádzača je možné použiť termickú vložku s rôznym stupňom podchladenia od 0 až 50°C , čo zaručuje presné nastavenie odvádzača na dané miesto odvodnenia, čím je max. zamedzené stratám tep. energie. Na základe meraní funkčnosti je dokázané, že odvádzače KOMO dokážu konštantne podchladzovať kondenzát do beztlakého systému na teplotu 75 – 95 °C.

Odvádzače reagujú rýchlo, nedochádza na nich k zbytočným stratám, montujú sa do ľubovoľnej pracovnej polohy, jednoducho sa servisujú a majú dlhú životnosť, čo výrazne znižuje náklady na prevádzku. Po uvedení do pracovnej teploty pracujú kontinuálne, nie nárazovo, t.j. priebežne odvádzajú aj malé množstvo vytvoreného kondenzátu ( v závislosti na nastavení podchladenia odvádzača). Ich veľkou výhodou je, že pracujú v celom rozsahu tlaku, t.j. od minimálneho až po max. pracovný tlak určený výrobcom odvádzača a nie sú citlivé ani na zmenu teploty.


VÝHODY:
 • odvádzač je možné montovať do ľubovoľnej pracovnej polohy
 • teleso odvádzača, termická vložka aj dosadacia plocha uzatváracieho člena ( teflónovej membrány) je vyrobené z nerez ocele, čo zaručuje nízku opotrebovanosť a dlhú životnosť odvádzača
 • všetky odvádzače KOMO sú odolné voči mrazu, pri ich prípadnom zamrznutí nedochádza k žiadnemu poškodeniu, po rozmznutí je odvádzač plne funkčný
 • pri použití temických odvádzačov, vrátane KOMO, KOMO 4 MIDI dochádza k automatickému odvzdušneniu nabiehajúceho parného sytému, čo je dané ich konštrukciou.
 • odvádzač KOMO 4 MIDI a všetky typy KOMO pracujú do protitlaku
 • nastavenie podchladenia odvádzača až o 50°C (pri vhodnom nastavení max. úspora tep. energie), celkovo je až 8 možných nastavení podchladenia
 • vysoký výkon, potrebný hlavne pri nábehu parného rozvodu
 • jednoduchá údržba a oprava odvádzača priamo na potrubí bez jeho demontáže z potrubia
 • nie je citlivý na kolísanie tlaku a teploty v potrubí, odvádzač pracuje od min. tlaku až po max. tlak udaný výrobcom
 • možnosť vyrobenia ľubovoľnej stavebnej dĺžky a typu pripojenia, pri menení za starý typ odvádzača nie je potrebné upravovať potrubie, čo znamená znížené náklady na výmenu.

POPIS KOMO 4 MIDI, KOMO 4 MIDI SL, KOMO 4:

KOMO 4 MIDI, KOMO4 je termický odvádzač kondenzátu s vymeniteľnou termickou vložkou, v ktorej je uzatvárací člen – teflónová membrána (KOMO 4 – možnosť použiť kovovú membránu do 350°C), ovládaná expanznou kvapalinou. V telese odvádzača je priamo zabudovaný filter na zachytenie nečistôt, ktorý sa dá jednoducho vyčistiť. Filtrom môžu prejsť nečistoty do 1,2 mm, ktoré neovplyvnia činnosť odvádzača (bežné nečistoty, kúsky hrdze atď.), na základe toho sa filter málo zanáša a nie je potrebné ho často čistiť.

Konštrukcia odvádzača je jednoduchá, čo zaručuje spolu s kvalitným materiálovým prevedením dlhú životnosť a nízku poruchovosť odvádzača a zároveň, v prípade poruchy odvádzača, jednoduchú opravu odvádzača na potrubí, bez jeho demontáže odvádzača z potrubia, t.j. vyčistenie filtra, termickej vložky a vizuálnej kontroly membrány a dosadacej plochy pracovníkom vlastnej údržby . Termická vložka je opraviteľná (cca 800,- Sk), jej oprava v 99 % prípadoch poruchy predstavuje celkové náklady na opravu po záručnej dobe.


Pre jednoduchšiu údržbu doporučujeme zakúpiť niekoľko náhradných termických vložiek, aby sa pri podozrení na nefunkčnosť odvádzača mohla táto okamžite vymeniť a poškodená sa dá opraviť v servisnom stredisku a opäť bude dodaná odberateľovi.



KOMO 4 MIDI:
komo4midi pap
  Typ súčiastky   Materiál DIN
1. Teleso odvádzača nerez 17021 1.40 06
2. Veko nerez 17021 1.40 06
3. Teleso vložky nerez 17021 1.40 06
4. Miska s prchavou kvapalinou nerez 17021 1.40 06
5. Membrána PTFE 17021 1.40 06
6. Pružina prítlačná nerez 17242 X 12 CrNi 188
7. Pružina filtračná nerez 17242 X 12 CrNi 188
8. Zátka nerez 17021 1.40 06
9. Tesnenie Cu    
10. Tesnenie Cu    
11. Prchavá kvapalina      
Termická vložka k4midi
prietok-ch


ÚDRŽBA KOMO 4, KOMO 4 MIDI, KOMO 4 MIDI SL:
pap1
bezpečné odstavenie pary
pap2
demontáž veka odvádzača
pap3
demontáž celej termickej vložky
pap4
kontrola + vyčistenie vložky, kontrola
dosadacej plochy, vyčistenie filtra
pap5
natretie závitov pastou
pap6
naskrutkovanie term. vložky
pap7
montáž veka