Použitie a údržba odvádzačov komo


ÚDRŽBA ODVÁDZAČOV KOMO, VÝMENA TERMICKEJ VLOŽKY ODVÁDZAČA

1. Montáž

Pred montážou odvádzača je nutné zaistiť odstavenie potrubia z tlaku, do ktorého sa bude odvádzač montovať. Je potrebné zaistiť aj súosovosť prívodného a výtokového potrubia a kolmosť navarenia prírub. Pred vlastnou montážou vyčistiť prívodné potrubie prefúknutím parou, hlavne pri nových potrubiach, pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov pre prácu s parou. Potom previesť montáž odvádzača, pri použití zodpovedajúcich tesnení ošetrených grafitovou pastou. Odvádzač sa montuje do ľubovoľnej pracovnej polohy, vo vodorovnej sa odporúča vekom hore. Typ KOMO 6 MIDI sa montuje len do vodorovnej prac. polohy.

Pri navarovacích typoch odvádzačov KOMO je potrebné pri zváraní na potrubí odvádzač ochladzovať, pri typoch KOMO 4, KOMO 4 DUO a KOMO 4 MIDI pred zváraním demontovať termickú vložku, tak isto pri použití typov KOMO 5 MP, KOMO 5 MPZ, kde sa vložka demontuje jednoduchým spôsobom, po uvoľnení, tzv. "S" pružiny.

Po zabudovaní odvádzača a dotiahnutí všetkých spojov otvoriť armatúru na výstupe odvádzača naplno a na vstupe mierne pootvoriť, aby sa odvádzač pomaly zohrieval pretekajúcim kondenzátom. Po nahriatí odvádzača na prevádzkovú teplotu sa otvorí vstupná armatúra úplne.

Smer prúdenia je na každom odvádzači vyznačená na štítku a vyrazený na telese odvádzača a je potrebné dbať na správnu montáž v smere šípky prúdenia média.

Maximálne prevádzkové parametre sú uvedené na skúšobnom protokole, ktorý je dodávaný spolu s každým odvádzačom, podľa výrobného čísla. Odvádzač nesmie byť použitý na vyššie parametre, ako sú uvedené v skúšobnom protokole.

Izolácia odvádzačov KOMO je zakázaná výrobcom, pretože hrozí prehriatie a zmena činnosti odvádzača.

Odvádzače KOMO 5 MP, KOMO 5 MPZ a spätné ventily KOMO ZV1 sa montujú sa montujú medzi príruby. Na vstup odvádzača je dodávané tesnenie spolu s odvádzačom, na výstup je potrebné osadiť tesnenie pre bežný prírubový spoj.

Na KOMO 5 MPZ sú dodávané tesnenia na vstup, aj výstup odvádzača

Odvádzače KOMO 5 MP a KOMO 5 MPZ dodávané zmontované s redukciou je potrebné, po namontovaní do potrubia, za "studena" (pred nábehom pary), dotiahnuť skrutky aj na spoji redukcie, medzi ktorou je uchytený odvádzač a tiež po uvedení do prevádzky a dosiahnutí pracovnej teploty dotiahnuť skrutky znovu aby nedošlo k parnej netesnosti na spoji!

2. Prevádzkovanie odvádzačov KOMO

Počas prevádzkovania je potrebné zaistiť pravidelné kontroly funkčnosti odvádzačov parného kondenzátu KOMO, minimálne raz ročne.

Ak je odvádzač použitý na odvodnenie technologických zariadení, kde v dôsledku jeho nefunkčnosti môže dôjsť k stratám alebo ohrozeniu prevádzky je potrebné voliť interval kontroly funkčnosti odvádzača podľa prevádzkového alebo technologického predpisu pre dané zariadenie.

3. Zaistenie bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti.

Pri odvádzaní kondenzátu do voľného priestoru je potrebné zaistiť tento priestor proti vniknutiu neoprávnených osôb. Na odvádzači môže byť dosiahnutá teplota až 350 stupňov celzia a hrozí nebezpečenstvo popálenia. Je preto nutné zabezpečiť odvádzač proti priamemu dotyku.

Je nutné zaistiť okolie odvádzača tak, aby sa v jeho blízkosti nenachádzal horľavý materiál a nevznikla možnosť vznietenia v súlade s platnými bezpečnostnými a požiarnymi predpismi.

4. Záruka, servis a označenie výrobkov

Záruka na výrobky KOMO sa poskytuje 24 mesiacov od dodania. Záruka sa nevzťahuje na výrobok mechanicky poškodený, upchatý a použitý na vyššie parametre ako je určený.

Servis výrobkov KOMO je zaistený priamo u dodávateľa KOMO Slovakia, s.r.o. a v servisnom stredisku Eldus, a.s. Šaľa.

Označenie výrobkov KOMO je na štítku na telese odvádzača (okrem KOMO 6 MIDI), na ktorom je uvedené: výrobca, typ, max. tlak a teplota, rok výroby, šípka smeru prúdenia a u odvádzačov prevedenie. Na telese odvádzača je vyrazené výrobné číslo, smer prúdenia média a na termickej vložke prevedenie.

5. Údržba, vyčistenie odvádzača, uvoľnenie nečistôt pod membránou a zarovnanie dosadacej plochy.

Odvádzače KOMO, ktoré majú zabudovaný filter, je tento, pokiaľ sa zhorší funkcia odvádzača, nutné vyčistiť. Po odstavení odvádzača, pri dodržaní bezpečnostných predpisov pre prácu s parou, zdemontujte filter odvádzača, odstráňte z neho zachytené nečistoty a filter namontujte späť.

Uzatvárací člen, membrána a dosadacia plocha sú priamo prístupné po odstavení odvádzača a zdemontovaní veka a termickej vložky odvádzača (okrem KOMO 6 MIDI). Pri zhoršení funkcie odvádzača (pokiaľ už bol vyčistený aj filter) je potrebné vyčistiť priestor priamo pod membránou. Po ostavení odvádzača zdemontujte veko odvádzača a vyskrutkujte celú termickú vložku (u medziprírubových odvádzačov je term. vložka v telese iba vložená a zaistená "S" pružinou). Tým sa dostanete priamo k membráne a tenkým, tupým predmetom (príp. vzduchom) odstráňte zachytené nečistoty na nej a vstupných otvoroch. Pokiaľ je term. vložka vyskrutkovaná, máte zároveň prístup aj k dosadacej ploche na telese odvádzača, ktorú nechajte zarovnať ak je poškodená. Po vyčistení ošetrite závity mazacou pastou na ošetrenie závitov na dosadacej ploche a telese odvádzača, naskrutkujte späť termickú vložku, skontrolujte tesnenie pod vekom a namontujte späť veko odvádzača. Pokiaľ je poškodená membrána, je potrebné vymeniť celú termickú vložku a poškodenú zaslať na opravu do servisného strediska.

Pri poškodení telesa odvádzača je potrebné odvádzač zaslať do servisného strediska. Akékoľvek zásahy do konštrukcie odvádzača bez súhlasu výrobcu sú zakázané.

6. Výmena termickej vložky odvádzača

udrzba