Aktuálne informácie

02. 01. 2012
?akujeme za spoluprácu, prejavenú dôveru v roku 2011 všetkým našim obchodným partnerom a prajeme v nasledujúcom roku 2012 ve?a pracovných a osobných úspechov. Kolektív f. KOMO Slovakia s.r.o.

31. 08. 2011
Dobrý de?, rozšírili sme svoju ponuku o ?alšie typy odvádza?ov kondenzátu, plavákové, nové termodynamické, termické malých rozmerov, vysokotlaké at?. Všetky nové typy sú zaru?enej kvality a z kvalitných materiálov.


31. 08. 2011
Z ponuky kompenzátorov si Vás dovo?ujeme upozorni? na kvalitné , tzv. "kúrenárske" kompenzátory APC 1, ktorých už ve?ké množstvo bolo osadených na rozvody kúrení v bytových jednotkách. APC 1 sú z pevného materiálu, nepraskajú a nemôže u nich dôjs? k skrúteniu.

10. 09. 2010
Naša firma úspešne rozbehla spoluprácu, služby v oblasti chemickej úpravy vody, kde ve?kým plusom boli dlhoro?né skúsenosti priamo z prevádzok, kde sa merajú odvádza?e parného kondenzátu. Snažíme sa poskytova? tak kvalitné služby a okamžité riešenia aj v oblasti úpravy vody, ako poskytujeme v oblasti merania a dodávok odvádza?ov kondenzátu.

19. 08. 2008
Vážení obchodní a zmluvní partneri,
pozývame Vás na 50. Medzinárodný strojársky ve?trh BRNO 2008,
konaný 15. - 19.9.2008. Náš stánok ?.076, pavilón G2

17. 05. 2008
Pozývame Vás do našej expozície v stánku ?.3, pavilón M3 na Medzinárodnom strojárskom ve?trhu NITRA 2008, 20. - 23.5.2008 na výstavisku v Nitre, ktorého sa zú?ast?ujeme pravidelne každý rok. Tešíme sa na Vašu ú?as?, Komo Slovakia s.r.o.


17. 09. 2007
Vážení zmluvní a obchodní partneri, dovo?ujeme si Vás pozva? na návštevu nášho stánku ?.77, pavilón G2, na 49. Medzinárodnom strojárenskom ve?trhu v Brne, v d?och 1. - 5.10.2007. Tešíme sa na Vašu ú?as?. KOMO Slovakia s.r.o.

23. 04. 2007
Vážení priatelia , obchodní a zmluvní partneri,
pozývame Vás na návštevu do nášho stánku ?.3, pavilón M3 na výstavisku v Nitre, z príležitosti 14. Medzinárodného Strojárskeho Ve?trhu, konaného v d?och 22. - 25.5.2007. Bude predstavená aj novinka: odvádza? kondenzátu KOMO 4 PN63.
Tešíme sa na Vašu ú?as?, Komo Slovakia s.r.o.

17. 07. 2006
Opä? Vás pozývame do našej expozície v stánku ?.74, pavilón G2 na 48.Medzinárodnom strojárskom ve?trhu BRNO 2006, 18. - 22.9.2006 na výstavisku v Brne, kde budeme prezentova? aj nový sortiment firmy - chemická úprava vody - HYDROX. Tešíme sa na Vašu ú?as?, Komo Slovakia s.r.o.


18. 05. 2006
Vážení priatelia a obchodní partneri, opä? Vás pozývame do našej expozície v stánku ?.3, pavilón M3 na Medzinárodnom strojárskom ve?trhu NITRA 2006, konaného v d?och 23. - 26.5.2006 na výstavisku v Nitre, kde budeme prezentova? aj nový sortiment firmy a novinky. Tešíme sa na Vašu ú?as?, Komo Slovakia s.r.o.


 ďalšia strana

1 / 2